...

ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ
ಕಾವುಕೊಡುವ ಉಪ್ಪಿನ
ಬಿಸಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಡ್ರಾಗನ್
ಕಾರ್ಮುಗಿಲೇರಿ ಹಾರಿ
ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸುತ್ತೆ
ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಚಲಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲಾ
ಮಂಜಿನ ಮನುಷ್ಯನ
ನರದ ಗಂಟಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಲು ಕೂರುವವ
ಮಂಜು ಕರಗುವುದ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಚಂದ್ರನ ಹಡಗಿನಡಿ
ತಾವರೆಯ ಬೀಜಗಳು
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲ್ಲಿವೆ
ಅದರ ಜಲವು ತುಟಿಗೆ
ತಾಕಿ ಎಚ್ಚರಾದಾಗ
ಚಲ್ಲಿದ ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆ
ಒಡೆದಿತ್ತು

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ತಕರಾರಿಲ್ಲದ ಕವಿತೆಯೆಂದರೆ
ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೂತ ಮರದೆಲೆ
ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಅಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ
ಬಿಳೀ ಮೋಡಗಳೂ
ಕರೀ ಮೋಡಗಳೂ
ಖಾಲೀ ಅಕಾಶವೂ
ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಅಕ್ಷರ ಬದುಕಿನ ರೂಪಕ
ಶಬ್ದ ರೂಪಕವಲ್ಲ
ಬದಲಿಗದುವೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ಹೀಗೆ ನೋಡಲನುಗಾಣಿಸಿದವಳೇ
ಈಗ ನೋಡು
ಇಂತಿ ನಿನ್ನ