ಸೃಷ್ಟಿ


ಚಿಕ್ಕೋನಿದ್ದಾಗ ನಾ ಬರೆದ
ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಮನೆಯ
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ
ನನ್ ಹುಡುಗೀಗೆ ಇಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ.

ಈಗ
ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರಿ ಅಂತಾಳೆ,
ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ?

ನಾ ಕವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ
ಕವನ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಸು ಅಂತ
ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ನನ್ ಹುಡುಗಿ ಬಸುರಿ ಈಗ

ತಾ ಹೆರುವಾಗ
ಪಡೋ ನೋವನ್ನ
ಕವನ ಆಗಿಸ್ಬೇಕಂತೆ.

ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ತು
ನನ್ ಹುಡುಗೀಗೆ ಮಗೂನಂತೆ
ನನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಂತೆ
ನನ್ನ ಮಗು

(ಈ ಕವನಾನ ನನ್ ಹುಡುಗೀಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ)