...
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹೂವು 
ಮಿಣುಕು ಹುಳಕ್ಕೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ 
ಗಂಧರ್ವರಿರಲೇ ಬೇಕು 
ಮಸಿಕುಡಿಕೆ ಒಡೆದಿದೆ 
ಮಸಿಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪೂರ್ಣವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದು ಬಾಕಿ 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...
ಇಷ್ಟದ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿ 
ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೆ
ಗಟರದ ಇಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 
ಕೊಂಬೆಯ ಅಳಿಲು ತಲೆಯೆತ್ತಿ 
ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಾವ ಉಸಾಬರಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ.


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ನಿನಗೇನರ್ಥವಾಯಿತು ಹೇಳು? 
ಈ ಹೆಸರನಿಡಿದು ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ? 
ವಸಂತ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದೆ 
ಚಲಿಸಿದೆ ಜೋರು ಗಾಳಿಗೆ 
ಬರೆದ ಕವನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೊಲ್ಲ 
ತಿದ್ದಿ ಬರೆದದ್ದು ಮತ್ತೆ 
ಕವನವಾಯಿತಲ್ಲ 

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ಚಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿ ಬಳಿದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತೆಗೆದ 
ಮಸಿ - ಬರೆದ ಹಲವು ಸಾಲು 
ಚಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಲು ಕೇಳುತ್ತೆ 
ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ 
ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಲು 
ಎಲ್ಲಿವೆ ಸಾಲುಗಳು? 
ಚಿಟ್ಟೆಯ ಸರದಿಯೀಗ 
 

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...ಅಪ್ಪಿ ಬೆಳೆದ ಲತೆಯ ಹೂವೆ
ಹೊಲ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದು 
ಕಾಳು ಕಡಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ
ಭೂತಕ್ಕೊಗ್ಗುವ ಬಯಲು 
ಆಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ 
ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೇರಿದಾಗ
ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರವಷ್ಟೆ. 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...


ಆಕಾಶಮಲ್ಲಿಗಾಗಿ  ಏರಿ 
ಹೂ ಅರಳುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 
ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಕೂತು 
“ಹಾ…ಬಂದೆ" 
ಎಂದನಂತೆ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಳಿಲು ಹಾರಿ 
ಕರಿ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಮುಟ್ಟುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಲ್ಲಿ 
ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...

ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ
ಕಾವುಕೊಡುವ ಉಪ್ಪಿನ
ಬಿಸಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ
ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಡ್ರಾಗನ್
ಕಾರ್ಮುಗಿಲೇರಿ ಹಾರಿ
ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸುತ್ತೆ
ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಚಲಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲಾ
ಮಂಜಿನ ಮನುಷ್ಯನ
ನರದ ಗಂಟಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಲು ಕೂರುವವ
ಮಂಜು ಕರಗುವುದ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಚಂದ್ರನ ಹಡಗಿನಡಿ
ತಾವರೆಯ ಬೀಜಗಳು
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲ್ಲಿವೆ
ಅದರ ಜಲವು ತುಟಿಗೆ
ತಾಕಿ ಎಚ್ಚರಾದಾಗ
ಚಲ್ಲಿದ ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆ
ಒಡೆದಿತ್ತು

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ತಕರಾರಿಲ್ಲದ ಕವಿತೆಯೆಂದರೆ
ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೂತ ಮರದೆಲೆ
ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಅಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ
ಬಿಳೀ ಮೋಡಗಳೂ
ಕರೀ ಮೋಡಗಳೂ
ಖಾಲೀ ಅಕಾಶವೂ
ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಅಕ್ಷರ ಬದುಕಿನ ರೂಪಕ
ಶಬ್ದ ರೂಪಕವಲ್ಲ
ಬದಲಿಗದುವೇ ಸೃಷ್ಟಿ
ಹೀಗೆ ನೋಡಲನುಗಾಣಿಸಿದವಳೇ
ಈಗ ನೋಡು
ಇಂತಿ ನಿನ್ನ

ಇವರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ


ಏಕಾಂತಕ್ಕಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ
ಎಂಬೋ ತುರ್ತಿನ ಬರಹ
ವನ್ನೊಯ್ಯುವ ಕೊರಿಯರ್
ಹುಡುಗ ನಾಪತ್ತೆ -
ಛೆ ಪಾಪ! ಎಂದೇಳಿ
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ   ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನೀರಲ್ಲಿ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಂತಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಪೆಪ್ಪರುಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟ ನೆನಪಿದೆ
ಈಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕಲೇಟು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿ
ಹಿರಿಯರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ
ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ

ಅವಶ್ಯ  ಇದೇ ರೀತಿ ಎಂಬುದು
ಲಿಖಿತ ಶಾಸನವಂತೆ
ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಳುತ್ತ
ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು
ಬಂಗಾರದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ
ಶೌಚಕ್ಕೋಗಲಾರದೆಯೂ ನಗುಮುಖ ತೋರುವುದನ್ನ

ಕಂಪನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ
ಗೆದ್ದ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಪಲಕವನ್ನ
ಶೋಕೇಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಿಹಿ ಹಂಚುವಾಗ
ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ, ನೆನಪಿದೆ
“ಬಿಡಿ ಸಾರ್, ನಾನು ದಿನಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ನಡೀತೀನಿ"
ಎಂಥಹ ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ
ಬಿಟ್ಟೇನೆಯೆ - ಗೆಲ್ಲು ನೋಡುವ ಎಂದು
ಮರು ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದೆ
ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ

ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನೋ ಏನೋ
ಊರಿಗೆ ನಡೆದೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದವನು
ಊರಿಗೋಗಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ

ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಅವನ
ನೆನಪಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನೆಂದೇ  ಹೆಸರಿಸಬೇಕು
ಅವನ ಹೆಸರಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ
ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿಲಿ ಎರಡನೆಯದು
ಆ ಮಗುವ ಹೆಸರಲಿ ಮೂರನೆಯದು
ಬಹುಷಃ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಬರಬಹುದೋ ಏನೋ
ಎಂದು ಮಲಗಿದ್ದವನಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಾದಾಗ ನೆನಪಾದದ್ದು
ಅವರುಗಳ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು   
 

...

ಇಳಿ ಸಂಜೆ
ಹೂ ಅರಳುತ್ತಿದೆ
ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗರಿವ ನೀರು ತಂಪು
ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾರುತ್ತಿವೆ 
ಮಿಣುಕುಹುಳು ಬಂದು
ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು
ಬೆಳಕ ಚಲ್ಲಿದೆ
ಬೆಳಗಾಗುವ ಹೊತ್ತು

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...


ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಣಿವೆಯೆಡೆಗೆ
ವಾಸಿಸುವವರಾರೂ ಇಲ್ಲ
ಕೋಗಿಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ
ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ
ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು
ಹೊದ್ದ ಹುಲ್ಲು
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈ ಬಿಚ್ಚಿದೆ
ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಹೂವೆ
ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ
ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ
ಇಗೋ ತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನದೇ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ [ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

"ತೀವ್ರವಾಗಿ ಈ ಬದುಕ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ "
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆಗೋಗುವ
ಮುರಿದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ
ಇದ್ದಾಗ
ಹೋದ ತೋಸೈನ
ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲುಗಳಿವು

ಭಿಕ್ಷು ಅಲ್ಲ ತಿರುಕ
ತಿರುಪೆ ಎತ್ತುವವ
ಸದಾ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ
ನೆಲೆ ಬೇಡದೆ ಅಲೆದದ್ದು
ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ

ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯಿತು
ತಿರುಕನೊಬ್ಬ ಸತ್ತಿದ್ದ
ಉಳಿದಿತ್ತು ಅವನೆತ್ತಿದ್ದ ತಿರುಪೆ ಅನ್ನ
ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಂದವ
ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕೂತ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು
ಆಹಾ ರುಚಿಯೆ ಎಂದು


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ
ಆಗ ಡ್ರಾಗನ್ ಆಗಿದ್ದೆ
ನಂತರ ಕಾಳ ಸರ್ಪ
ಮನ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಾಡಿದೆ
ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ  ಕೊಡುತ್ತೇನೆ
ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ
ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು  ಪುಡಿಯಾಗಿಸುತ್ತೆ

ನನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವ ಮೂಳೆಯೂ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ
ಇದು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳ ಬೂದಿಯ ರಾಶಿ
ಆಳಕ್ಕೆ ತೋಡಿ ಹೂತಿಡಿ
ಇದರದೊಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣವೂ
ಕಲೆಯಾಗಿಸಬಾರದು
ಈ ಹಸಿರ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...

ಯಾರು ಬರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಬರುವಿಕೆ ಮಾತ್ರಾ ಗೊತ್ತು
ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಹೋಗುವಿಕೆ ಮಾತ್ರಾ ಗೊತ್ತು
ಈ ಕಂದರದಿಂದ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ
ಕಡಿದಾದ ಭಾಗಕ್ಕೇಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮೋಡಗಳು ಕೆಳಗೆ ತೇಲುತ್ತಿವೆ
ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಗಾಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು
ಎತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆಂದು.


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

ಪ್ರತಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿ

ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ  ವಿಪರೀತ ಚಳಿ
ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 
ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಕಾಲದ್ದು
ಕತ್ತರಿಸಿ ಉರಿವ ಬೆಂಕಿ ಚಿತ್ರಗಳ  
ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಸಹಿತ
ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತು
ಹರವಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ
ವಿಪರೀತ ಚಳಿ

ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತು
ಪತ್ರ ಮಾರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಕಕ್ಕೆ
ತುಕ್ಕಿನ ಪೋಸ್ಟ್  ಬಾಕ್ಸುಗಳು
ಸಂಗ್ರಹಕಾರನ ಸ್ವತ್ತು
ಎಂಟಾಣೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕಾಗದವೂ

ಹೂವು ಪಾರಿಜಾತ
ಅತೀ ಸಣ್ಣಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಕೊಯ್ದ ರಕ್ತನಾಳ
ಕಳೆದ ಚೂಡಾಮಣಿ
ನೆನಪು ಆಕಾಶಮಲ್ಲಿಗೆ
ಬಿದ್ದಿರಲೇ ಬೇಕು ಈ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ 

ಜೀರುಂಡೆ ಪಳ ಪಳ
ತಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಮೈ ಬದಲಾಗಿ
ಚೀರುತ್ತಿದೆ ಹಕ್ಕಿ
ಯಾಕಾಗೋ ಏನು  ಕತೆಯೋ
ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ಬಾಕ್ಸೊಳಗಿನ
ಗಡಿಯಾರದ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಸದ್ದಿಗೆ
ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕನ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ
ಭಾವಗೀತೆಗೆ
ಅಮಲು ಮೈಲಿಗೆ

ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ರಾಶಿ
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗೆ
ಮಳೆಹುಳು   ಗೆದ್ದಲು
ಹುತ್ತದೊಳಗಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ
ಹಾರಿವೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು
ಇರುವೆ ಜಿರಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಗೆ
ಬರೋಬ್ಬರಿ ಭೋಜನ
ಮಳೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತು

ಜೋರು ಮಳೆ 
ಧಗಧಗನುರಿವ ಹಸಿರು ಮರ  
ಮರದ್ದು ಹೊಸಿಲು
ಮನೆ ದೂರ
ನೆಂದಿದ್ದೇನೆ, ಭಯ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ
ಚಳಿಯಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. 

ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತ ನೀರು
ಮರಗಳೆಲೆಯ
ಬಿಂಬವ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬೇಕು
ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿದೆ
ಬಿದ್ದ ಹನಿ ನೀರು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕದಡಿದೆ 

...

ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಆಕಳಿಸಿದ ಗೂಡೋ
“ಶಿಷ್ಯರೇ ……"
ತಿರುಗಾಟದ ಬಿಕ್ಷು
ಕೈ ಕೋಲು ಮುರಿದು ಕೊಡೆ ಹರಿದಾಗ
ಹೇಳಿದ - ಬುದ್ಧನದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ
ಹಸಿದಾಗ ತಿನ್ನು ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಚಾ ಕುಡಿ
ಚಳಿಯಾದಾಗ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದೆ
ಅಷ್ಟೇ ….

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...


ನೆಲವ ಜೋರು ಕುಟ್ಟಿ
ಕೋಲ ತುದಿಯಿಂದ
ಗೋಕು ಹೇಳಿದ
ಬುದ್ಧನೊಳಗಿರುವ
ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯದ
ಸತ್ಯವೂ
ನಂಬಿಕೆಯ ಪೂರ್ವೀಕರಿಂದ ಪಡೆದೆದ್ದೆಲ್ಲವೂ
ಈ ಕೋಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ
ನೋಡಿ ನೋಡಿ
ಎಂದೇಳುತ್ತಲೇ ಮೇಲೆದ್ದವ
ಹಾಗೇ  ಹೊರಟು ಹೋದ[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...

ಡೈಗು ಎಂದರೇನೇ  ಶತ ಮೂರ್ಖ
ಹೆಸರು, ಅವನಿಗವನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ
ಮಹಾನ್ ಕುಡುಕ
ಅಮಲು ಕೋಪಿಷ್ಠ ಸದಾ
ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಬೈಗಳು, ಬಿಕ್ಷು

“ವೃಣ ಶರೀರವನ್ನು ಸೂಜಿಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ
ಬದುಕೆಂಬುದು ಖಾಯಿಲೆಯಂತೆ - ಏನಿದರರ್ಥ ?
ಕಣ್ಣಿಗೇನೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ
ನಿಜವಾಗಿಯಾದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲರಳುವ ಹೂವು ಮಾತ್ರ"


ಮೂರು ದಿನ ಮುಂಚೆ
ಚರಮ ಗೀತೆ ಬರೆದ
“ತಾನೆಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದು"
ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ
ಕಾಗದ ಕೇಳಿದ
ತಂದವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಟ್ಟಿದ
ಮೂರನೆ ದಿನ ಇಲ್ಲವಾದ.


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]