...

ಇಳಿ ಸಂಜೆ
ಹೂ ಅರಳುತ್ತಿದೆ
ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗರಿವ ನೀರು ತಂಪು
ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾರುತ್ತಿವೆ 
ಮಿಣುಕುಹುಳು ಬಂದು
ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು
ಬೆಳಕ ಚಲ್ಲಿದೆ
ಬೆಳಗಾಗುವ ಹೊತ್ತು

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...


ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಣಿವೆಯೆಡೆಗೆ
ವಾಸಿಸುವವರಾರೂ ಇಲ್ಲ
ಕೋಗಿಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ
ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ
ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು
ಹೊದ್ದ ಹುಲ್ಲು
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈ ಬಿಚ್ಚಿದೆ
ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

...ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಹೂವೆ
ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ
ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ
ಇಗೋ ತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನದೇ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ [ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]